Det kan altid betale sig at have styr på papirerne …

ActaAdvokater dækker det hele

Advokatkontoret består af 6 medarbejdere – heraf 3 jurister, som kan tilbyde en bred vifte af juridiske ydelser til såvel erhvervsdrivende som private og offentlige myndigheder.

Det faste juristteam består af advokat Susan Jørgensen, advokat Erling Pedersen og advokat Lars Urup.

Vi kan bl.a. tilbyde en professionel løsning af følgende juridiske opgaver:

  • Selskabsret, virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde.
  • Inkasso, konkurs.
  • Handel med fast ejendom, bolig- og erhvervsejendomme
  • Lejeret
  • Ansættelsesret
  • Separation, skilsmisse, bodelingssager, testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
  • Strafferet og retssager

ActaAdvokater er et lokalt advokatkontor centralt beliggende i Næstved, hvorfra vi arbejder landsdækkende.

Kontoret er et kontorfællesskab, der yder juridisk rådgivning til både erhvervslivet, organisationer, offentlige institutioner og til private.

Vi er medlem af advokatsamarbejdet Eurojuris Danmark, og herigennem også Eurojuris International, der har tilknytte ca. 600 advokatkontorer fordelt over Europa.

Vi er endvidere autoriseret som RKI-inkassopartner og derfor en effektiv samarbejdspartner på inkassoområdet.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark

2. Er medlemmer af Advokatsamfundet

3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disiplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af kontorets advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Advokaterne har oprettet klienttbankkonti.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantisummen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca 750 000 kr). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til- eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet belv indsat, uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordninen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk

For virksomheden Actaadvokater v/Susan Jørgensen registreret under CVR: 28 31 61 78 gælder:

Virsomheden er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Virksomhedens forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Virksomheden har klientbankkonti i Nykredit Bank og Sparekassen Sjælland

Virksomheden anvender ikke lovvalgsregler eller værnetingsklausuler

ActaAdvokater er RKI autoriseret og kan foretage indberetninger af debitorer til RKI.
Vi håndterer forfaldne betalinger hurtigt og retfærdigt, så du kan nedbringe din udestående kredit. Det gør, at du kan fokusere positivt på, at få din virksomhed til at vokse.